Presentation

Lär känna våra praktikanter här.

20 maj 2016

Gemensam vision och transparenta beslutsprocesser: ledarskapsskolorna i Castilla Media, Peru, fortsätter

För att en hållbar utveckling ska kunna ta form behövs ett gemensamt formulerat mål och att samtliga inblandade arbetar tillsammans för att nå dit. Med denna anledning fokuserar en stor del av PDRs (Programa de Desarrollo Rural) verksamhet på att förse befolkningen i Castilla Medias distrikt med kapacitet att delta i offentliga forum samt beslutsfattarprocesser. Detta faller med andra ord inom programmets tredje komponent som berör socio-politiska frågor och organisering.

I många fall kan det vara svårt att hitta ett forum där berörda parter prioriterar att delta vid möten för att diskutera de problem som berör distrikten. Det är med denna anledning som PDR varit med och startat upp Mesa de Trabajo (arbetsbord) i samtliga distrikt. Dessa sammanträden vänder sig i första hand till myndighetspersonal på olika nivåer, men är även öppna för deltagande från civilsamhället.


Gilberto Talavera, konsult inom ledarskapsutbildningar, leder Mesa de Trabajo i Machaguay där olika problem i distriktet lyfts inför borgmästaren. Foto: Julia Svanström.

De deltagare som tagit sig tiden att dyka upp på förra veckans Mesa de Trabajo fick möjligheten att reflektera i mindre grupper kring vad som behövs för att förstärka forumets inflytande och möjlighet till att lösa de problem som finns. När övningen var över kunde samtliga grupper enas om att de viktigaste komponenterna är en gemensam vision och strategi, villighet till kompromiss och öppen kommunikation, samt att alla ställer upp frivilligt på att arbeta för distriktets fortsatta utveckling.

Som tidigare nämnts är Mesas de Trabajo även öppna för allmänheten, men än så länge är deltagandet lågt om inte helt frånvarande. Det är därför som PDR även fortsätter med Escuela de Empoderamineto (ledarskapsskolor för civilsamhället). Genom att förse civilsamhället med redskapen som behövs för att organisera sig är ambitionen att öka deltagandet och infytandet i offentliga beslutsprocesser.


Deltagarna i Escuela de Empoderamineto i Machaguay sitter samlade och reflekterar över hur deras deltagande i utvecklingen av distiktet kan förbättras. Foto: Julia Svanström.

Då förra månadens Escuela de Empoderamineto behandlade teman kring gott ledarskap och deltagande, fokuserade maj månads skola på vilka typer av institutioner som ingår i ett samhälles ledarskap. Gilberto Talavera, som även ledde Escuela de Empoderamiento, förklarar att ledarskapskulturen i distrikten är uppdelad mellan den lokala regeringen och myndigheter, privata sektorn, och det organiserade civilsamhället. Gilberto fortsätter med att poängtera att civilsamhället har både rättigheter och skyldigheter när det kommer till att bidra till utvecklingen av samhället. De har t.ex. rätt till att delta i politiska processer och påverka, men de har även skyldigheter till att bidra till den utveckling de önskar se av samhället. Det går inte att skylla allt som går fel på borgmästaren, alla måste ta ansvar! Med detta i åtanke satte deltagarna igång med en övning i att skriva förslag till hur deras deltagande i Mesas de Trabajo kan förbättras, samt i att skriva förslag till borgmästaren. När övningen genomförts stod det klart att de allra flesta önskar en större transparensens och bättre kommunikation mellan myndigheter och civilsamhället.


Deltagarna i Escuela de Empoderamiento fick rada upp de punkter de anser är viktigast för att öka inflytadet i Mesa de Trabajo. Foto: Veronica Haegeland.

Nästa viktiga steg blir att se till att civilsamhället utnyttjar sina nya kunskaper och kapaciteter till att aktivt delta i respektive distrikts Mesa de Trabajo. På så vis kommer det nödvändiga gemensamma målet för en hållbar utveckling kunna bli verklighet på samtliga nivåer.

Veronica Haegeland, programpraktikant, Peru 


Inga kommentarer: